Algemene Voorwaarden Rolschaatslol 2016 

Artikel 1   Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Rolschaatslol, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen Rolschaatslol en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij”.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.4 Indien Rolschaatslol niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rolschaatslol in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2   Offertes en aanbiedingen

2.1 De aard en de omvang van het event wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Rolschaatslol zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Bij niet reageren door de wederpartij vervalt het aanbod na 28 dagen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Rolschaatslol is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 28 dagen worden bevestigd of uit handelingen van wederpartij is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.

2.3 Rolschaatslol kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Alle geoffreerde bedragen zijn inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 3 Verplichtingen wederpartij

3.1 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Rolschaatslol heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig en in de door Rolschaatslol gewenste vorm en wijze aan Rolschaatslol ter beschikking worden gesteld.

3.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rolschaatslol ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.3 Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Rolschaatslol gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Kosten die Rolschaatslol dient te maken ten gevolge van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van voornoemde verplichtingen van de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 4   Uitvoering van het event en wijziging van de overeenkomst

4.1 Alle werkzaamheden die door Rolschaatslol worden verricht in de uitvoering van het event, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Rolschaatslol.

4.2 De uitvoering van het event vindt plaats op een vooraf vastgestelde datum en tijdstip en vangt niet later aan dan op het tijdstip als genoemd in de overeenkomst. Rolschaatslol hanteert een strakke planning. Indien de wederpartij en/of de deelnemer te laat aanwezig is of in het geheel verzuimt aanwezig te zijn, komt dit te allen tijde voor (eigen) rekening en risico van de wederpartij.

4.3 Indien de uitvoering van het event om welke reden dan ook meer tijd vereist en dit toe te rekenen is aan de wederpartij, dan behoudt Rolschaatslol zich het recht voor om de overeengekomen workshops in te korten, zonder dat aan de zijde van de wederpartij alsdan enig recht ontstaat op restitutie van de betaalde bedragen of vergoeding van kosten of enige andere schadeloosstelling.

4.4 Rolschaatslol heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 Vermeerdering van het deelnemersaantal of wijziging in het overeengekomen programma kunnen (tegen meerkosten) worden doorgevoerd respectievelijk verzorgd, indien en voor zover dit mogelijk is.

4.6 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Rolschaatslol de wederpartij hierover tevoren inlichten.

4.7 Indien de veiligheid van de wederpartij, deelnemers en/of anderen onvoldoende gewaarborgd is tijdens de uitvoering van de overeenkomst, is Rolschaatslol gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de gesloten overeenkomst.

 

Artikel 5   Opschorting en ontbinding

5.1 Rolschaatslol is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien:

  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
  • Rolschaatslol ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
  • door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Rolschaatslol gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

De wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Rolschaatslol direct of indirect (zijn) ontstaan.

5.2 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Rolschaatslol op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6   Annulering

6.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van het event door de wederpartij, is Rolschaatslol gerechtigd om de volgende kosten in rekening te brengen:

  • Tot 28 dagen voor de aanvang van het event: event kan gecanceld worden, er wordt €25 administratiekosten in rekening gebracht;
  • Tot 7 dagen voor de aanvang van het event: 50% van de totale kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
  • Minder dan 7 dagen voor de aanvang van het event: 100% van de totale kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;

Een en ander onverminderd het recht van Rolschaatslol om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.

6.2 Rolschaatslol is niet gehouden tot restitutie van bedragen indien het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal, tenzij dit tenminste 28 dagen voor aanvang van het event aan Rolschaatslol bekend wordt gemaakt. Een eventuele restitutie kan nimmer meer bedragen dan maximaal 10% van de totale kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.

6.3 Annuleringen en/of wijzigingen worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk of per e-mailbericht geschieden op werkdagen tijdens kantooruren.

6.4 Indien Rolschaatslol de uitvoering van het event door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van Rolschaatslol, geen doorgang kan laten vinden, zal Rolschaatslol de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk inlichten. Indien de wederpartij ten gevolge daarvan van het event afziet, zal Rolschaatslol de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde gelden restitueren, tenzij er sprake is van overmacht. Rolschaatslol is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten.

 

Artikel 7   Betaling

7.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden minimaal 28 dagen voor aanvang van het event.

7.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Rolschaatslol alsdan vrij event te annuleren zonder dat Rolschaatslol daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.

7.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

Artikel 8   Beperking klachtplicht

8.1 Eventuele klachten van de wederpartij ten aanzien van de nakoming van de overeenkomst zijdens Rolschaatslol, dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na uitvoering van het event schriftelijk aan Rolschaatslol te worden gemeld.

8.2 Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Rolschaatslol.

8.3 Bij niet-tijdige melding van een klacht komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel of enige andere schadeloosstelling.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Rolschaatslol blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Rolschaatslol is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rolschaatslol is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Deelname aan de trainingen en activiteiten van Rolschaatslol geschiedt te allen tijde voor eigen risico. Rolschaatslol is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de deelnemer(s) heeft (hebben) geleden, lijdt (lijden) of zal (zullen) lijden ten gevolge van de deelname. Rolschaatslol is ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

9.4 Voor zover aansprakelijkheid wordt aangenomen, is Rolschaatslol uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rolschaatslol aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rolschaatslol toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

9.5 De aansprakelijkheid van Rolschaatslol is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de wederpartij inzake het event waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.6 Rolschaatslol is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Rolschaatslol.

 

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat deelname van de deelnemers aan de trainingen en/of activiteiten van Rolschaatslol een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat de deelnemers aan deze eis voldoen.

10.2 De wederpartij vrijwaart Rolschaatslol, alsmede door Rolschaatslol ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden jegens derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de wederpartij verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, alsmede ten aanzien van de portretrechten van de personen die op het moment van de uitvoering van de overeenkomst op de locatie aanwezig zijn.

 

Artikel 11 Portretrecht / Beeldmateriaal

11.1 De wederpartij verleent bij voorbaat toestemming aan Rolschaatslol voor openbaarmaking van, tijdens of rond de uitvoering van het eventgemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de wederpartij en/of de deelnemers zichtbaar is/zijn.

11.2 Rolschaatslol behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door de wederpartij of deelnemers is gemaakt tijdens de uitvoering van het event, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Rolschaatslol is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.